Stichting Studielink is een landelijke voorziening die het inschrijven van studenten voor een opleiding aan een hogeschool of universiteit ondersteunt. Via de applicatie van Studielink, regelen studenten zelf hun (her-)inschrijving bij een hogeschool of universiteit in Nederland. In 2015 besloot de Stichting Studielink een nieuwe applicatie te laten bouwen. Dit werd een herbouwproject, waarbij Fundatis de rol van kwaliteitsmanager vervult.

 

Het nieuwe Studielink klaar voor de toekomst

Met de Studielink-app kunnen studenten zich op één plek in- of uitschrijven, of een adreswijziging doorgeven. De Studielink-applicatie maakt een koppeling met het inschrijfproces en systemen op de instellingen. De huidige architectuur van Studielink is na vele jaren toe aan vervanging. Om in de huidige en toekomstige ambities te kunnen voorzien besloot de Stichting Studielink daarom de applicatie opnieuw te laten bouwen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een herbouwproject samen met de leverancier QDelft. Fundatis vervult in het project de rol van kwaliteitsmanager en is daarmee sparringpartner voor opdrachtgever, opdrachtnemer en projectleider.

Moderne technologie op een moderne manier ontwikkeld

Doel van het project is de bestaande Studielink-functionaliteit te herbouwen met als resultaat een nieuwe architectuur gebaseerd op moderne technologie, waarmee het is voorbereid op de toekomst. De herbouw richt zich in eerste instantie op de herbouw van het bestaande met een beperkte hoeveelheid functionaliteit. Reden hiervoor is dat het doel is om in eerste instantie het koppelvlak met de instellingen ongewijzigd te laten.

De onderwijsinstellingen, studenten en andere ketenpartners zijn intensief betrokken bij dit project om een goede aansluiting te hebben bij de praktijk. De nieuwe Studielink-applicatie wordt volgens een agile werkwijze ontwikkeld. Bij deze werkwijze worden risico’s verminderd door software te ontwikkelen gedurende korte, overzichtelijke perioden. Deze worden ‘sprints’ genoemd. Aan het eind van elke sprint zal er een product worden getoond, getest en beoordeeld. Belangrijk voordeel ten opzichte van meer klassieke ontwikkelmethodes is dat er niet eerst maanden wordt ontworpen en daarna maanden wordt gebouwd, maar dat er snel zichtbaar resultaat wordt geboekt.

Deze werkwijze klinkt goed en eerlijk gezegd is dat het ook. Een nieuwe werkwijze betekent echter ook een nieuwe manier van sturen. In sommige projecten is ‘agile’ werken soms een excuus om zonder strakke resultaatafspraken te werken en maar te kijken waar men uitkomt. In dit project met belanghebbenden als DUO, de SIS-leverancier, instellingen en niet in de laatste plaats Studielink zelf, is het belangrijk grip te houden op wat wordt opgeleverd en wanneer. Deze klassieke maar reële verwachting stelt de programma-organisatie voor de nodige uitdagingen. Er wordt agile ontwikkeld maar het gewenst eindproduct is bekend en moet worden bereikt voordat studenten kunnen werken met het nieuwe Studielink.

Inmiddels is de eerste serie van sprints voorbij, heeft de eerste deeloplevering plaatsgevonden en is deze ook getest door instellingen. Binnenkort start het testen van de tweede oplevering met meer en meer complexe functionaliteiten. Een groot aantal instellingen zal dan datgene dat is opgeleverd ook uitgebreid gaan testen. Uiteindelijk wordt op deze manier doorgebouwd tot de eerste weken van 2018. De verwachting is dat instellingen in het vroege voorjaar van 2018 kunnen overstappen naar het Nieuwe Studielink.
Parallel aan het ontwikkelen van de nieuwe applicatie wordt het huidige berichtenverkeer tussen de instelling en de huidige Studielink-applicatie onderzocht. De verwachting is dat door dit berichtenverkeer te monitoren QDelft een goed inzicht krijgt in alle varianten en uitzonderingen. Hiermee zal de uiteindelijke overgang minder groot zijn én minder risicovol verlopen.

Over de kwalisteitsrol van Fundatis in het project

Een kwaliteitsrol zoals Fundatis die vervult is beperkt in omvang. Het is tenslotte niet de bedoeling het project ‘over te nemen’. Aan de ene kant is de rol vraaggestuurd: waar nodig en waar gevraagd treedt de QA-manager op als sparringpartner voor opdrachtgever, opdrachtnemer en projectleiding, geeft hij/zij onafhankelijk advies over de opgeleverde producten en denkt hij/zij mee over de inrichting van het project en het mitigeren van risico’s. Aan de andere kant zal de kwaliteitsrol later in het traject rondom de formele opleveringen meer toetsend van aard zijn. We checken dan of het juiste proces gevolgd is en of de juiste personen betrokken zijn geweest bij het beoordelen van de kwaliteit.

Meer weten

Wilt u meer weten over een kwaliteitsrol vanuit Fundatis op uw project? Neem dan contact op met Walter Groen via Walter.Groen@Fundatis.nl

Download hier de: pdf