Een onderzoek bij Nederlandse universiteiten naar kansen en vraagstukken op het vlak van digitalisering.

 

Digitalisering heeft al vele jaren een grote invloed op vrijwel alle facetten van onze samenleving. Ook in het Nederlandse hoger onderwijs is de invloed van digitalisering sterk voelbaar. In het voorjaar van 2018 heeft Fundatis een onderzoek rondom dit thema uitgevoerd onder de Nederlandse universiteiten.1 In dit artikel wordt onder digitalisering van het hoger onderwijs verstaan: de toepassing van digitale middelen om de onderwijskwaliteit direct of indirect te verbeteren.

Het hoofddoel van het onderzoek was het in kaart brengen van de huidige stand van zaken rondom digitalisering van het hoger onderwijs. Wat gaat er goed? Wat zijn de knelpunten? Wat zijn de nieuwe inzichten? Door de bevindingen te bundelen wordt een algemeen beeld geschetst van de stand van zaken rondom digitalisering van het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten. Om tot deze bevindingen te kunnen komen hebben we ervoor gekozen om per universiteit een semigestructureerd interview te houden met de betreffende programmamanager en/of projectleider op het gebied van digitalisering van het onderwijs. Het is daarbij geenszins de intentie geweest een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Dit artikel is dan ook op te vatten als een samenvatting van alle gesprekken die zijn gevoerd, en de conclusies die daaruit getrokken kunnen worden. Naar aanleiding hiervan wordt een vijftal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen kunnen door de instellingen worden gebruikt om scherper keuzes te maken en richting te bepalen bij het opzetten en uitvoeren van programma’s en projecten rondom digitalisering van het onderwijs.

Met de uitkomsten van het onderzoek, en de reflectie daarop, wordt getracht een praktische bijdrage te leveren aan de gedachtevorming rondom dit thema. Er wordt daarbij nadrukkelijk de verbinding gezocht met andere activiteiten die al in het Nederlandse hoger onderwijs worden uitgevoerd rondom digitalisering van het onderwijs, zoals de Versnellingsagenda en het Versnellingsplan opgesteld door de VSNU, VH en SURF en de diverse initiatieven die de instellingen zelf uitvoeren.

Lees hier het volledige artikel: Digitalisering Hoger Onderwijs: Een onderzoek bij Nederlandse universiteiten naar kansen en vraagstukken op het vlak van digitalisering