Studielink, SURF, VSNU en VH


Rol Fundatis

Programmamanagement/(keten)regie

Projectbeschrijving

In het hoger onderwijs wordt momenteel hard gewerkt aan de transitie naar flexibel onderwijs en Leven Lang Leren (LLO). Naast de veranderingen in het onderwijs zelf, de inrichting en onderwijsarchitectuur, moet ook veel veranderen in de administratieve processen en ondersteuning om flexibel leren en leven lang ontwikkelen mogelijk te maken. Hier wordt op verschillende overlegtafels en in verschillende onderzoeksprojecten aan gewerkt. Een gelijktijdige ontwikkeling is de sector-overstijgende invoering van Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO), een register en informatiemodel voor opleidingsaanbod.

In opdracht van het keten regie overleg hoger onderwijs (waarin OCW, DUO, Vereniging Hogescholen, VSNU, SURF en Stichting Studielink zijn vertegenwoordigd) heeft Fundatis een verkenning uitgevoerd om de kansen én risico’s van RIO in het bredere kader van flexibilisering en LLO in beeld te brengen en om kaders te formuleren voor de invulling van RIO in het hoger onderwijs. Centraal stond de hoofvraag: Hoe zou RIO in de toekomst flexibel onderwijs kunnen ondersteunen?

Resultaat

Fundatis heeft voor deze verkenning een analyse uitgevoerd naar de kansen, risico’s en impact van RIO voor het bekostigde hoger onderwijs op basis van verschillende scenario’s. Hierbij is rekening gehouden met de vulling en implementatie van RIO én met relevante ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering en LLO.

De sector is duidelijk in beweging en tijdens de uitvoering van de verkenning volgden de ontwikkelingen elkaar snel op. Er is een rapport opgeleverd van de actuele situatie. Op basis van een aanzienlijk aantal gesprekken is een set aan observaties opgesteld die kunnen aanzetten tot denken & helpen om in actie te komen