Technische Universiteit Eindhoven


Rol Fundatis

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is voornemens de komende jaren een schaalsprong te maken gericht op het verdubbelen van de uitstroom van de TU/e graduate programs. De TU/e wil deze schaalsprong maken om de maatschappelijke rol en behoefte op de arbeidsmarkt te kunnen invullen.

Om deze groei te faciliteren is het verleidelijk te constateren dat er daarmee ook extra vierkante meters nodig zijn (lees: meer gebouwen). Dat hoeft niet per definitie het geval te zijn. Vanuit de digitaliseringsstrategie is de ambitie geformuleerd om de schaalsprong van de TU/e te faciliteren door meer en betere inzet van digitale hulpmiddelen. Om de mogelijkheden te verkennen die digitalisering biedt ten aanzien van het faciliteren van de schaalsprong is ervoor gekozen een verkennend onderzoek te starten.

Projectbeschrijving

Het verkennend onderzoek richtte zich primair op het onderwijsdomein. Welke leeractiviteiten kunnen met behulp van digitale middelen online worden aangeboden, met behoud van onderwijskwaliteit en met respect voor de kernwaardes van de TU/e?

De onderliggende aanname is dat als studenten een groter deel van de leeractiviteiten online volgen, zij minder aanwezig zullen zijn op de campus en daarmee een lagere impact zullen hebben op de momenteel beschikbare TU/e-campusresources. Hierdoor zou mogelijk een deel van de groei van het aantal studenten kunnen worden geabsorbeerd binnen de momenteel beschikbare TU/e-campusresources.

Middels een serie interviews met stakeholders vanuit diverse disciplines binnen de TU/e is inzicht gekregen in de mogelijkheden die digitalisering biedt binnen het onderwijsdomein. Om het vraagstuk in zijn volle omvang te bekijken is ook aandacht besteed aan de volgende vragen:

  • Wat zijn de belangrijkste richtinggevende kaders (zowel TU/e waardes, als didactische uitgangspunten)?
  • Wat is er vanuit ondersteuning en faciliteiten nodig om de mogelijkheden optimaal te benutten?
  • Welke impact heeft het meer aanbieden van online leeractiviteiten op de benodigde ruimtes en voorzieningen?
  • Wat zijn andere mogelijke bijeffecten van meer online aanbieden van leeractiviteiten, bijvoorbeeld wat betreft studentenwelzijn?

Resultaat

Het resultaat is een beknopt position paper waarin beschreven staat welke mogelijkheden digitalisering binnen ten aanzien van het faciliteren van de schaalsprong, specifiek binnen het onderwijsdomein.

Dit position paper kan als ‘conversation starter’ gebruikt worden om binnen de TU/e met elkaar het goede gesprek te voeren over het faciliteren van de schaalsprong en de mogelijkheden die digitalisering daarin biedt. Op die manier draagt het position paper bij aan de gedachtevorming en – in een latere fase – de kwaliteit van het besluitvormingsproces over de diverse manieren waarop de schaalsprong binnen de TU/e gefaciliteerd kan worden.

Daarnaast is er een presentatie opgeleverd met daarin een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten.