Wageningen Universiteit & Research


Rol Fundatis

Projectmanagement en advies: uitwerking van een organisatievorm, inclusief procesflow, ten behoeve van de ondersteuning van onderwijsinnovatie met educational technology (hierna: EdTech) in het onderwijs.

Projectbeschrijving

Wageningen University & Research (WUR) heeft de kwaliteit van onderwijs hoog in het vaandel. Echter, met steeds groter wordende studentenaantallen wordt de uitdaging om de kwaliteit van onderwijs op het gewenste, hoge niveau te houden steeds groter. Om die uitdaging het hoofd te bieden wordt continu gewerkt aan het WUR Education Ecosystem, een samenhangend geheel van onderwijsaanbod en voorzieningen dat erop is gericht de best mogelijke leeromgeving voor studenten te garanderen, zowel on campus als in de distance learning en online open access onderwijsactiviteiten. Om een effectief WUR Education Ecosystem te realiseren is het van belang dat er sprake is van continue vernieuwing, verrijking en innovatie van het onderwijs.
Op veel plekken binnen WUR worden al activiteiten verricht gericht op het versterken van de kwaliteit van de leeromgeving. Waar WUR nog een stap kon maken was het beter benutten van de mogelijkheden van nieuwe EdTech in het onderwijs. De leeromgeving kan versterkt worden door op een slimme manier gebruik te maken van nieuwe en al bestaande technologie. Hierbij staat didactiek voorop; het op een slimme manier gebruik maken van techniek kan een middel zijn om verrijking, vernieuwing en innovatie van het onderwijs mogelijk te maken, maar is geen doel op zich. Ten aanzien van dit onderwijsinnovatie met EdTech werden de volgende uitdagingen ervaren:

  1. Docenten weten nog onvoldoende welke mogelijkheden er bestaan om hun onderwijs te verrijken, vernieuwen of te innoveren met behulp van EdTech;
  2. Docenten weten nog onvoldoende waar zij heen moeten op het moment dat zij een idee hebben om hun onderwijs te verrijken, vernieuwen of te innoveren met behulp van EdTech;
  3. Het is nog onduidelijk hoe de besluitvorming is georganiseerd rondom een idee van een docent om zijn/haar onderwijs te verrijken, vernieuwen of te innoveren met behulp van EdTech;
  4. Het is nog onduidelijk hoe de support is georganiseerd waar de docent een beroep op zou moeten kunnen doen om zijn/haar idee om hun onderwijs te verrijken, vernieuwen of te innoveren met behulp van EdTech te realiseren;
  5. De resultaten van ingevoerde EdTech in het onderwijs worden nog onvoldoende gemonitord en geƫvalueerd;
  6. De behaalde resultaten van eventuele experimenten met EdTech om het onderwijs te verrijken, vernieuwen of te innoveren worden nog onvoldoende, of niet effectief genoeg, gedeeld onder de docentenpopulatie;
  7. De doorstroom van een succesvol experiment naar een adequaat ondersteunde dienst (opschaling) verloopt nog niet effectief genoeg.

Resultaat

Fundatis heeft op basis van de behoeften van de WUR een plan van aanpak opgesteld met input van alle relevante betrokkenen binnen de instelling. Vervolgens zijn de verschillende onderdelen uit het plan verder uitgewerkt en ingericht: de ondersteuningsorganisatie, de bijbehorende procesflow en de besluitvormingsmethodiek. Het resultaat: een ingerichte en duurzame organisatie (inclusief governance) die innovatie van onderwijs met EdTech op een gestructureerde manier faciliteert en aansluit bij de behoeften van docenten en studenten.