Protestantse Theologische Universiteit


Rol Fundatis

Projectmanagement/regievoerder: implementatie nieuw curriculum

Projectbeschrijving

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) leidt mensen op tot onder andere predikant, geestelijk verzorger, theologisch ondernemer of theologisch onderzoeker. Om dit nog effectiever te gaan verzorgen heeft de PThU haar driejarige mastercurriculum aangepast. Deze vernieuwing had zowel onderwijskundige als ook onderwijsondersteunende aspecten die in samenhang moesten worden voorbereid en geïmplementeerd. De vernieuwing vond plaats tegen het decor van flexibilisering (meer vrijheid voor studenten in het bepalen van het studietempo en keuze in onderdelen) en de digitaliseringsambities van het onderwijs van de PThU.

Fundatis kreeg als regievoerder de taak om het regieteam aan te sturen waarin de lijnen van de doordenking en coördinatie van het programma, de uitvoerenden in de onderwijs- en managementstaf en de onderwijsondersteuning en communicatie samenkwamen. De Fundatis projectleider kreeg als taak om het regieteam aan te sturen. De verschillende lijnen van de opdracht zoals daar zijn inrichting, processen, samenwerking en communicatie kwamen in het regieteam bijeen.

Resultaat

Fundatis heeft samen met alle betrokkenen de voorbereidende fase voor de betreffende onderwijsvernieuwing voor 1 september van het betreffende studiejaar succesvol afgerond. Studenten zijn goed begeleid in de overgang van het programma en nieuwe studenten zijn geworven. Er is een complete en herziene OER opgeleverd, de cursuscatalogus is ingericht in het betreffende studentinformatiesysteem, de digitale leeromgeving is ingericht, het collegerooster is afgestemd met andere programma’s en er is een handzame stageadministratie is ingeregeld. Docenten hebben veel energie gestopt in het succesvol ontwikkelen van het nieuwe onderwijsmateriaal in samenhang met alle nieuwe onderdelen van het vernieuwde programma. Hierbij zijn alle drie de jaren tegelijkertijd opgepakt. Inmiddels is er een succesvolle start gemaakt en zijn de eerste evaluaties onder de studenten positief.