Techniek College Rotterdam


Rol Fundatis

Projectmanagement en -ondersteuning: herziening van IDU-processen (Instroom Doorstroom Uitstroom) en inrichting van de bijbehorende beheerorganisatie.

Projectbeschrijving

Voor het Techniek College Rotterdam (TCR), een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine, staan professionaliteit en kwalitatief hoogwaardig en aansprekend onderwijs, state-of-the-art onderwijsfaciliteiten en locaties hoog in het vaandel. De bijbehorende ondersteunende processen bleken echter niet meer up-to-date. Er was geen sprake van uniform gebruik en beheer en de processen waren onvoldoende toegankelijk.

Op verzoek van TCR heeft Fundatis een project opgestart en uitgevoerd, gericht op het (her)ontwerpen en beheren van onderwijsondersteunende processen op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom (IDU). Meer specifiek ging het hierbij om de processen aanmelding en intake, bindend studieadvies en verzuim.

Zowel de projectleiding als de projectondersteuning is door Fundatis uitgevoerd. De ondersteuning richtte zich onder andere op het uitwerken van de betreffende onderwijslogistieke processen, het opstellen van het plan van aanpak, het organiseren van bijeenkomsten en interviews met betrokken stakeholders binnen TCR en het opleveren van (tussen)rapportages.

Resultaat

De staande processen zijn geprioriteerd en ge├╝niformeerd, waarna ze kritisch zijn getoetst aan actuele wet- en regelgeving. Er is toegewerkt naar duidelijke TCR-brede processen met de volgende kwaliteitscriteria: eenduidig en uniform, up-to-date, bekend en beheerd, visueel en toegankelijk. In sommige gevallen leidde dit tot herontwerp van verschillende processen in het onderwijsinformatiesysteem. Tot slot zijn de herziene processen vastgesteld en voorzien van een proceseigenaar.